Warunki korzystania z serwisu

Poniższy regulamin określa warunki korzystania z serwisu, banku twarzy agencji castingowej Twarze.

§ 1. Informacje podstawowe i definicje.
 1. Administratorem serwisu jest agencja Twarze prowadzona przez SL MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 2. Przez określenie serwis rozumie się witrynę internetową w adresie twarze.pl, wszystkie podstrony i subdomeny, zawartość tekstową i graficzną tych stron.
 3. Przez określenie użytkownik rozumie się każdą osobę korzystającą z serwisu to jest przeglądającą strony serwisu przez przeglądarkę internetową i inne aplikacje korzystające z technologii Internetowych.
 4. Przez określenie model rozumie się zarejestrowanego użytkownika serwisu lub osobę posiadającą zawartą umowę cywilno-prawną z Administratorem w zakresie wykonywania pracy modela/ki, hostessy, statysty, aktora.
 5. Przez określenie profil rozumie się wszelkie dane modela, jego opis i fotografie.
 6. Statutowym działaniem serwisu jest:
  • Budowanie obszernego i kompleksowego banku twarzy
  • Prezentacja i promocja modeli w Internecie
  • Pozyskiwanie zleceń dla modeli
§ 2. Korzystanie z serwisu
 1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.
 2. Korzystanie z serwisu dozwolone jest dla osób powyżej 18 roku życia, w innym przypadku użytkowanie musi następować za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Niektóre treści dostępne są po uprzedniej autoryzacji (zalogowaniu się) w serwisie.
 4. Rejestracja w serwisie pozwalająca na autoryzację jest dobrowolna.
 5. Użytkownicy mają możliwość publikowania swoich profili po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 6. Prezentowane publicznie treści profilu zawierać będą imię modela, dane opisowe oraz fotografie. Pozostałe dane profilu przeznaczone są dla Administracji serwisu w celu zapewnienia działania statutowego.
 7. Użytkownik zgłaszający swój profil oświadcza, że podane dane są prawdziwe i posiada wszelkie prawa autorskie do zamieszczanych i uzytkowania zgłaszanych fotografii.
 8. Użytkownik zamieszczający profil w serwisie musi być osobą pełnoletnią lub, w przypadku osoby niepełnoletniej, działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów. W takim przypadku, rodzic lub opiekun prawny działa w imieniu osoby niepełnoletniej i za nią odpowiada.
 9. Użytkownicy udostępniający na stronach serwisu fotografie, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie, przetwarzanie, oznaczanie i kadrowanie tych fotografii oraz  ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia ich na stronach serwisu.
 10. Użytkownicy udostępniający na stronach serwisu fotografie, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają Administratorowi niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania, oznaczania, kadrowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.
 11. W przypadku akceptacji publikacji profilu, Administrator może zawrzeć z modelem dodatkową umową na reprezentację modela na zasadach wyłączności lub bez wyłączności.
 12. Administrator ma prawo odmowy publikacji profilu bez podania przyczyny.
 13. Zakazane jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 14. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu. Za wyjątkiem użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
§ 3. Prywatność i bezpieczeństwo danych
 1. Administratorem danych osobowych zamieszczanych w serwisie jest firma SL Media Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie.
 2. Wszelkie dane będą gromadzone wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania i realizowania statutowych celów serwisu.
 3. Uzytkownik, zgłaszając profil wyraża zgodę na publikację w Internecie swoich danych opisanych w § 2. pkt.5.
 4. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, edycji i żądania usunięcia jego danych osobowych oraz fotografii.
 5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobom trzecim, z wyjątkiem skumulowanych danych statystycznych, niepozwalających na identyfikację konkretnego użytkownika oraz w celu realizacji działań statutowych.
§ 4. Postanowienia końcowe
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przerwy w działaniu serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z regulaminem użytkowanie serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub błędne dane zamieszczane przez użytkowników serwisu.
 4. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@twarze.pl
 5. O zmianach regulaminu Administrator będzie informował na ogólnodostępnych stronach serwisu.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2011